بناب زیست

آموزش مفاهیم زیست شناسی

هدف ازاین ویلاگ ارائه تصاویر، پاورپوینت ، انیمیشن و... برا درک بهتر مفاهیم زیست شناسی می باشد . امیدوارم مرجع خوبی را برای همکاران ارجمند زیست شناسی ، دانشجویان گرانقدر و دانش آموزان عزیز فراهم آورم.
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
انیمیشن هیدرولیز و سنتز آبدهی

http://nhscience.lonestar.edu/biol/dehydrat/dehydrat.html

+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
http://www.cellsalive.com/howbig.htm

انیمیشن مناسب برای مشاهده و مقایسه سلول های مختلف از لحاظ اندازه

+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
انیمیشن سلول یوکاریوتی

http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm

انیمیشنی برای آشنایی با بخش های مختلف سلول

+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  | 
+  نوشته شده در  ساعت   توسط علی بهشاد  |